Prototyper

Sedan tre veckor testar vi nu prototyper som Doberman tagit fram utifrån de områden vi prioriterat. Testerna har skett i patientbesök, i möten med inbjudna patienter och i möten med personal. Vi har utvärderat testerna och justerat i flera omgångar och närmar oss nu den färdiga produkten som vi sedan ska införa i verksamheterna. Här följer beskrivning över de fyra prototyper som tagits fram. Alla fyra prototyper testas på båda vårdcentralerna men är anpassade utifrån diagnos (Eskilstuna – KOL, Karlstad – smärta).

Möteshjälpen

En hjälp i folderform för patienten före, under och efter mötet på vårdcentralen. För att man ska kunna förbereda sig inför mötet och hjälpa till att lyfta frågan hur man mår psykiskt. För att man ska komma ihåg vad som sagts under mötet och vilken uppföljning som bestämdes. Patienten äger den, fyller i och tar med sig hem.

Besökshjälpen

Samtalshjälpen

Ett verktyg i kortform för att visuellt prata om resan genom vården, behandlingar, roller på vårdcentralen och vardagen med sin sjukdom. Och ett sätt för att öka delaktigheten genom att patienten får välja vad de vill prata om. Och göra det lättare att ta upp svåra ämnen som familjeproblem, beroende, ångest mm.

Samtalshjälpen

KOL/smärt-dagen

En dag eller halvdag då man får träffa andra patienter och ta med anhöriga och lära sig mer om sin sjukdom och vad man själva kan göra. Vi har testat genom att fejka en inbjudan och skicka till patienter per brev med svarskuvert och feedbackformulär. De har fått välja vilka saker de vill ha med och vad som saknats.

KOL-dagen

Menyn

Ett sätt att förstå vägen framåt och de olika behandlingsalternativ som erbjuds i form av en folder.

Menyn

 

 

Senaste månaden

Linda Lännerström, projektledare på Vårdcentralen City som gästbloggar. Tyvärr har vi inte kunnat använda bloggen som tänkt på grund av oförutsedda händelser men jag ska försöka berätta lite om den resa vi varit med om. Projektets mål är att:

 • skapa förbättringar i mötet mellan vårdcentralen och personer som lever med en kronisk diagnos
 • öka delaktigheten för personer med kroniskt diagnos
 • hitta praktiska lösningarsom ger bestående förändring

För att nå våra mål används tjänstedesignprocessen. Designföretaget Doberman har anlitats för att hålla i den övergripande processen. Här följer en sammanfattning av hur vi arbetat de senaste månaderna.

Intervjuer

Efter att respektive vårdcentral hade haft projektuppstart i slutet av augusti kontaktade man patienter som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. I Karlstad intervjuades tio patienter med smärtdiagnos och två av deras anhöriga. I Eskilstuna intervjuades nio patienter med KOL-diagnos och två anhöriga.

Patienterna fick frågor om hur deras patientresa sett ut från insjuknande till diagnos och nutid. De fick chans att berätta om vad som fungerat bra och mindre bra i den resan samt ge förslag på förbättringar.

Från intervjuerna sammanställdes olika insikter som delades in i kategorier. Vissa insikter visade sig sammanfalla för intervjuerna i Karlstad och Eskilstuna. Här är de:

 • Vi har sett att patienter vill träffa andra med samma diagnos men inte via patientföreningar.
 • Vi har sett att vårdcentralen sällan tar upp den psykiska aspekten hos patienter fastän behovet finns.
 • Vi har sett att vårdens språk och tidspress gör det svårt för patienter att förstå och hinna med.
 • Vi har sett att patienter ofta är äldre, med nedsatta kognitiva och fysiska färdigheter vilket försämrar deras förutsättningar i alla möten med vården.
 • Vi har sett att patienter inte vet vilka möjligheter till hjälp som finns inom eller utom vårdcentralen: t ex dietist, kurator, hjälpmedel.
 • Vi har sett att patienter upplever att det saknas en plan för långsiktig behandling och relation till vårdcentralen.
 • Vi har sett att patienter upplever att vården sällan ser till deras “totala” behov, t ex fysiskt & psykiskt, parallella diagnoser etc.
 • Vi har sett att det är mycket negativt för patienter att byta läkare.

Workshops

Efter intervjuerna hade respektive vårdcentral workshops med hela vårdcentralens personalgrupp. Vid workshopen presenterades insikterna och personalen fick prioritera och markera vilka insikter som skulle kunna ge störst förändringar om vi arbetade med att förbättra.

Vi hade också workshops med patienter. En grupp av patienter fick precis som personalen insikter presenterade för sig och fick prioritera.

Idégenerering och prototypande

Efter de två workshopparna på respektive vårdcentral träffades båda vårdcentralernas arbetsgrupper tillsammans med Doberman och prioriterade ytterligare. Vi gjorde sedan förslag på idéer till prototyper utifrån de prioriterade områdena.

Sen började framtagandet av prototyper som nu testas i flera iterationer.